Egzamin gimnazjalny
English For You przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, a wysoką skuteczność zapewnia 15-letnie doświadczenie, fachowa kadra oraz nauka w małych grupach (3-7 osobowych) prowadzonych w systemie dualnym.

Program nauczania w grupach gimnazjalnych jest tak ułożony, aby uczeń, dla którego język angielski jest przedmiotem obowiązkowym był przygotowany do egzaminu. Test kwalifikacyjny oraz proces nauki w ciągu trzech lat gimnazjum weryfikuje przydział do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony).

Polski lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu gimnazjalnego.

Wprowadza i rozwija słownictwo oraz struktury gramatyczne dostosowane do poziomu grupy, opracowuje teksty i przygotowuje młodzież do konwersacji z Native Speakers.

Systematyzuje zagadnienia gramatyczne:
bezokoliczniki i formy osobowe, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne, czasowniki złożone (phrasal verbs), czasy: Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, konstrukcje: „be going to”, „have to”, „would like to”, stopniowanie przymiotników, składnia – budowanie zdań prostych i złożonych z zastosowaniem w/w czasów


Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.

Słuchacze w formie pisemnej wyrażają i uzasadniają swoje poglądy, uczucia, relacjonują wydarzenia z przeszłości oraz opisują intencje, marzenia i plany na przyszłość, posługując się poznanym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych). Słuchacze czytają ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności oraz określają główną myśl poszczególnych części tekstu i odnajdują w tekście określone informacje. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio.

Native Speaker prowadzi ze słuchaczami przygotowującymi się do egzaminu gimnazjalnego konwersacje związane z tekstami, opracowanymi przez polskiego lektora. Rozmawia z młodzieżą na temat sytuacji z codziennego życia. Słuchacze relacjonują wydarzenia, wygłaszają swoje opinie na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi. Native Speaker stymuluje konwersację, poprzez zadawanie pytań pomocniczych, co pomaga rozwijać umiejętność płynnego posługiwania się językiem.


W programie kursu realizowany jest próbny test, pozwalający na zmniejszenie stresu oraz wyeliminowanie błędów.

Lektorzy uczący na kursach gimnazjalnych posiadają  kwalifikacje językowe, a także pedagogiczne i metodyczne.
Ważnym elementem jest doświadczenie w pracy z młodzieżą w tym wieku.

Struktura egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny z języka obcego, w tym angielskiego dzieli się na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista, natomiast na poziomie rozszerzonym tylko uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się z 4 części

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych
 • znajomość funkcji językowych (wyłącznie na poziomie podstawowym)
 • wypowiedź pisemna (wyłącznie na poziomie rozszerzonym)

 

POZIOM PODSTAWOWY

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania – ok. 10 minut) – teksty autentyczne i adoptowane, dwukrotnie odtwarzane
  zadania zamknięte: test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie (liczba zadań – 3-4)
 • rozumienie tekstów pisanych - teksty autentyczne i adoptowane
  zadania zamknięte: test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie (liczba zadań – 3-4)
 • znajomość środków językowych - teksty autentyczne i adoptowane
  zadania zamknięte: test wyboru, dobieranie (liczba zadań – 2-3)

 Zadania sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych w oparciu o pojedyncze zdania lub krótkie teksty.

 Znajomość funkcji językowych

 zadania zamknięte: test wyboru, dobieranie (liczba zadań – 3-4)

 Podstawę części zadań stanowi krótkie jedno, dwu zdaniowe nagranie CD (dwukrotnie odtwarzane) , wraz z instrukcją w języku polskim. Pozostała część to krótkie teksty lub materiał ikonograficzny

 

POZIOM ROZSZERZONY

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania – ok. 12 minut) – teksty autentyczne i adoptowane, dwukrotnie odtwarzane
  zadania zamknięte: test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie (liczba zadań – 2-3)
 • rozumienie tekstów pisanych - teksty autentyczne i adoptowane
  zadania zamknięte: test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie (liczba zadań – 3-4)
 • znajomość środków językowych - teksty autentyczne i adoptowane
  zadania otwarte: uzupełnianie luk, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych (liczba zadań – 2-3)

Zadania sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych w oparciu o pojedyncze zdania lub krótkie teksty.

wypowiedź pisemna – napisanie krótkiego (50-100 słów) tekstu użytkowego (list prywatny, wiadomość, e-mail) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć.

zadania otwarte

Każda wypowiedź oceniana jest pod względem treści, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych oraz ich poprawności.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach dla gimnazjalistów (kliknij tutaj...)