Egzamin FCE
English For You przygotowuje do egzaminu FCE, a sukces wysokiej zdawalności (95,5%) zawdzięczamy 21-letniemu doświadczeniu, fachowej kadrze oraz zajęciom w małych komfortowych grupach (3-7 osób) prowadzonych w systemie dualnym. 

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub online - słuchacz ma możliwość wyboru formy zajęć.


Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu FCE.

Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.

Systematyzuje:

- zagadnienia gramatyczne – czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie.

Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.

Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje.
Lektor kładzie ogomny nacisk na  znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych uczestników kursu.

Native Speaker prowadzi ze słuchaczami dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, wygłaszają opinię na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.

Na zajęciach słuchacze pracują na bieżąco z wykorzystaniem podręcznika wydawnictwa Longman Expert to FCE. W programie kursu realizowany jest próbny egzamin (mock test), pozwalający na zmniejszenie stresu oraz wyeliminowanie błędów.


Lektorzy uczący na kursach FCE posiadają  kwalifikacje językowe, a także pedagogiczne i metodyczne.
Ważnym elementem jest doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu  egzaminu (mock exam) do  FCE.
Dobra frekwencja, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz zdanie egzaminu próbnego (mock exam) daje bardzo dużą szansę na pozytywny wynik egzaminu FCE


Struktura egzaminu

1) Czytanie (Reading) składa się z trzech części i 30 pytań. Zadania polegają na teście wielokrotnego wyboru, uzupełnianiu brakujących wyrazów oraz dopasowaniu odpowiedzi na pytania do przedstawionych fragmentów tekstów. Mogą to być ogłoszenia, korespondencja, literatura piękna, materiały informacyjne, wiadomości, artykuły z gazet i czasopism oraz sprawozdania. Trwa 1 godzinę.

2) Pisanie (Writing) składa się z dwóch części, z czego pierwsza jest zadaniem obowiązkowym i polega na napisaniu listu lub maila związanego z opisaną w otrzymanym tekście sytuacją (120-150 słów). W drugiej części  jest pięć pytań, z czego jeden do wyboru. Dwa pytania dotyczą zawsze tekstu z listy wcześniej publikowanej na stronie britishcouncil.pl (opowiadanie lub film), które można przeczytać lub obejrzeć przed egzaminem. Tekst należy napisać w formie eseju, artykułu, listu, sprawozdania, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu przygotowanych tematów (120-180 słów). Trwa 1 godzinę i 20 minut.

Zalecane lektury na rok 2018/19
LP Hartley: The Go-Between (Penguin Readers)
Sebastian Junger: The Perfect Storm (Macmillan Readers)  

3) Zastosowanie struktur językowych (Use of English) składa się z czterech części i 42 pytań, z czego trzy pierwsze to trzy krótkie teksty z różnymi zadaniami. Zadania polegają na teście wielokrotnego wyboru, uzupełnianiu brakujących wyrazów, tworzeniu wyrazów pochodnych. Czwarta część nie zawiera tekstu i polega na przekształcaniu wyrazów w różny sposób. Trwa 45 minut.

4) Rozumienie ze słuchu (Listening) składa się z czterech części i 30 pytań, na co składa się test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań oraz dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów odtwarzanego tekstu. W nagraniach pojawiają się różne monologi oraz dialogi (dwóch lub więcej rozmówców). Trwa ok. 40 minut.

5) Egzamin ustny (Speaking) składa się z czterech części, na co składa się krótka charakterystyka własnej osoby (dom, rodzina, praca, szkoła, zainteresowania, plany na przyszłość itp.), omówienie zestawu zdjęć, rozmowa z drugim kandydatem oraz dyskusja z egzaminatorem na zadany temat. Trwa ok. 14 minut.

Skala ocen

  • trzy oceny pozytywne: A, B i C
  • dwie oceny negatywne: D i E

Minimalna liczba punktów, potrzebna do uzyskania oceny C: 60% wszystkich punktów.
Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii, część ustna w Polsce.
Więcej szczegółów na temat programu nauczania w grupach przygotowujących się do egzaminu FCE znajdziesz w poziomach zaawansowania English For YouWięcej szczegółów na temat systemu dualnego  w grupach przygotowujących się do egzaminu FCE znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.