Egzamin CAE

English For You przygotowuje do egzaminu CAE, a sukces wysokiej zdawalności (96,5%) zawdzięczamy 21-letniemu doświadczeniu, fachowej kadrze oraz zajęciom w małych komfortowych grupach (3-7 osób) prowadzonych w systemie dualnym.

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub online - słuchacz ma możliwość wyboru formy zajęć.
 

Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu CAE. Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.

Systematyzuje:

- zagadnienia gramatyczne – czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie.

Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.

Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje. Lektor kładzie ogromny nacisk na  znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych uczestników kursu.

Native Speaker prowadzi ze słuchaczami dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, wygłaszają opinię na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.

Na zajęciach słuchacze pracują na bieżąco z wykorzystaniem podręcznika wydawnictwa Longman Expert to CAE. W programie kursu realizowany jest próbny egzamin (mock exam),  pozwalający na zmniejszenie stresu oraz wyeliminowanie błędów.

Lektorzy uczący na kursach CAE posiadają  kwalifikacje językowe, a także pedagogiczne i metodyczne.
Ważnym elementem jest doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu  egzaminu (mock exam) do CAE.
Dobra frekwencja, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz zdanie egzaminu próbnego (mock exam) daje bardzo dużą szansę na pozytywny wynik egzaminu CAE


Struktura egzaminu

1) Czytanie (Reading) składa się z czterech części i 34 pytań. Zadania polegają na teście wielokrotnego wyboru dotyczącego 3 tekstów na jeden temat, uzupełnianiu luk w tekście, dopasowywaniu odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Trwa 1 godzinę i 15 minut.

2) Pisanie (Writing) składa się z dwóch części, z czego pierwsza jest zadaniem obowiązkowym (180-220 słów) i polega na napisaniu tekstu typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list.  W drugiej części (220-260 słów) należy napisać tekst w formie eseju, artykułu, listu, sprawozdania, recenzji, tekstu informacyjnego, zgłoszenia do konkursu lub fragmentu dłuższych tekstów czy esejów na jeden z pięciu przygotowanych tematów. Jeden z tematów dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur. Trwa 1 godzinę i 30 minut.

Zalecane lektury na rok 2018/19
William Golding: Lord of the Flies
P D James: The Lighthouse  

3) Zastosowanie struktur językowych (Use of English) składa się z pięciu części i 50 pytań. Zadania polegają na teście wielokrotnego wyboru, uzupełnianiu brakujących wyrazów, tworzeniu wyrazów pochodnych, przekształcaniu wyrazów oraz uzupełnianiu brakujących wyrazów w zdaniu. Trwa 1 godzinę.

4) Rozumienie ze słuchu (Listening) składa się z czterech części i 30 pytań, na co składa się test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań oraz dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów odtwarzanego tekstu. W nagraniach pojawiają się różne monologi oraz dialogi (dwóch lub więcej rozmówców). Trwa ok. 40 minut.

5) Egzamin ustny (Speaking) składa się z czterech części, na co składa się krótka charakterystyka własnej osoby (dom, rodzina, praca, szkoła, zainteresowania, plany na przyszłość itp.), omówienie zestawu zdjęć, rozmowa z drugim kandydatem oraz dyskusja z egzaminatorem na zadany temat. Trwa ok. 15 minut.

Skala ocen:

  • trzy oceny pozytywne: A, B i C
  • dwie oceny negatywne: D i E


Minimalna liczba punktów, potrzebna do uzyskania oceny C: 60% wszystkich punktów.
Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii, część ustna w Polsce.

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego  w grupach przygotowujących się do egzaminu CAE znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.