Matura

English For You przygotowuje do egzaminu maturalnego, a sukces wysokiej zdawalności  zawdzięczamy 21-letniemu doświadczeniu, fachowej kadrze oraz zajęciom w małych komfortowych grupach (3-7 osób) prowadzonych w systemie dualnym.

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub online - słuchacz ma możliwość wyboru formy zajęć.
 

Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu maturalnego.

Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.

Systematyzuje:

-zagadnienia gramatyczne

Poziom podstawowy - czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Paststrona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags.

Poziom rozszerzony - czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie.

Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.

Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje. Słuchacze przygotowujący się do matury rozszerzonej piszą dłuższe wypowiedzi o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycznych.

Native Speaker prowadzi ze słuchaczami przygotowującymi się do matury:

negocjacje dotyczące sytuacji codziennego życia, relacje wydarzeń z życia słuchaczy, stymuluje  dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, słuchacze wygłaszają opinie na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.

W programie kursu realizowany jest próbny test, pozwalający na zmniejszenie stresu oraz wyeliminowanie błędów.

Lektorzy uczący na kursach maturalnych posiadają  kwalifikacje językowe, a także pedagogiczne i metodyczne.
Ważnym elementem jest doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

Struktura egzaminu maturalnego

 Egzamin z języka angielskiego składa się z dwóch części:

- EGZAMINU USTNEGO - egzamin nie określa poziomu egzaminu

Czas trwania: ok. 15 minut

1) Rozmowa wstępna (pytania związane z jego życiem i zainteresowaniami)

2) Rozmowa z odgrywaniem roli (30 sekund na zapoznanie się z poleceniem, zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role odpowiadające doświadczeniom życiowym nastolatka, w trakcie rozmowy zdający musi się odnieść do 4 elementów wskazanych w poleceniu)

3) Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania (opis ilustracji dotyczy miejsca, osób oraz wykonywanych przez nie czynności, odpowiedź na 3 pytania, związane z tematyką ilustracji)

4) Odpowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania (wybór elementu z materiału stymulującego najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie swojej decyzji, wyjaśnienie przyczyny odrzucenia pozostałych elementów, odpowiedź na 2 pytania, związane z tematyką materiału stymulującego)

 Liczba punktów: 30.

- EGZAMINU PISEMNEGO

Poziom podstawowy (120 minut, w tym nagranie - 20 minut)

1) rozumienie ze słuchu – różne rodzaje tekstów autentycznych lub adoptowanych (komunikaty, rozmowy, wywiady, dyskusje, teksty narracyjne)

zadania zamknięte – prawda/fałsz, test wyboru

2) rozumienie tekstu czytanego – różne rodzaje tekstów autentycznych lub adoptowanych o łącznej długości około 1,5 strony A4. (informacyjne, publicystyczne, literackie)

zadania zamknięte – prawda/fałsz, test wyboru, dobieranie

3) wypowiedź pisemna – 2 teksty użytkowe
- krótszy – bez limitu słów, w formie notatki, pocztówki, ogłoszenia, wiadomości
- dłuższy – 120-150 słów, w formie listu formalnego lub nieformalnego  

Liczba punktów: 50.

Poziom rozszerzony (190 minut, w tym nagranie - 25 minut)

1) rozumienie ze słuchu – różne rodzaje tekstów autentycznych lub w minimalnym stopniu adoptowanych (komunikaty, rozmowy, wywiady, dyskusje, teksty narracyjne)

zadania zamknięte – prawda/fałsz, test wyboru

2) rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – różne rodzaje tekstów o łącznej długości 2 strony A4     

zadania zamknięte – prawda/fałsz, test wyboru, dobieranie

3) stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych – różne rodzaje tekstów autentycznych lub w minimalnym stopniu adoptowanych

zadania otwarte - zadanie z lukami, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

4) wypowiedź pisemna – tekst o długości 200-250 słów w formie opisu, rozprawki, opowiadania, recenzji.

Liczba punktów: 50.

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego  w grupach przygotowujących się do egzaminu maturalnego znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.